ویزای اربعین

فیش حج صدور ویزای اربعین از ۲۰شهریور تا ۱۳ماه صفر با ۱۵۴۰۰۰ تومان

حداکثر تا ۱۲ یا ۱۳ صفر صدور ویزی اربعین پایان می‌یابد و در زمینه لغو روادید هم مذاکراتی صورت گرفته است و طرف فیش حج ایرانی کاملا برای این موضوع آمادگی دارد